TUTUM ÖLÇEKLERİ
24 04 2007

TUTUM ÖLÇEKLERİ

TUTUM ÖLÇEKLERİ

Tutum, bireylerin belli bir kişiyi, grubu, kurumu veya bir düşünceyi kabul ya da reddetme şeklinde gözlenen, duygusal bir hazır oluşluk hali veya eğilimdir (Özgüven, 1999).

Tutumların ölçülmesinde gözlem, soru listeleri, tamamlanmamış cümleler ve hikâyeler anlatma gibi çeşitli yöntemler ile yanlışı seçme tekniği, içerik analizi gibi çeşitli teknikler de kullanılmaktadır (Tavşancıl, 2002).

Tutum ölçekleri, tutum ölçme yöntemleri içerisinde en önde gelen ve yaygın olarak kullanılanıdır (Tavşancıl, 2002). Tutum ölçeklerinden en çok kullanılan yöntem de Likert ölçeğidir. Likert tipi ölçeklerle, ölçülmek istenen tutumla ilgili çok sayıda olumlu ve olumsuz ifade yazılır. Bu ifadeler için, “Tamamen Katılıyorum”, “Katılıyorum”, “Kararsızım”, “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılmıyorum” biçiminde tepkide bulunulur. Böylece her cevaplayıcı, ölçekteki her ifadenin kapsadığı tutum objesine katılma / katılmama derecesini bildirmiş olur.

Bir kişinin ölçekten aldığı puan, ölçekte bulunan maddelerden aldığı puanların toplamından oluşur.

Tablo: Likert Tipi Bir Ölçekteki Maddelerin Puanlama Anahtarı

 

Seçenek

Olumlu İfade Puanı

Olumsuz İfade Puanı

Kesinlikle katılmıyorum

1

5

Katılmıyorum

2

4

Kararsızım

3

3

Katılıyorum

4

2

Tamamen katılıyorum

5

1

           

Kısa Cevaplı Maddeler:Bir kelime, bir sembol ya da en çok birkaç kelime ile cevaplanabilen madde türüne denir. Bu tür maddeler bilgi basamağını ölçmek için uygundur. Öğrenci sorunun cevabını kendisi yazar. Kısa cevaplı maddeler iki türlüdür. Birisi soru cümlesi, diğeri eksik cümle tipindedir.

 

Bu Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar

1.   Sorunun ifadesi belirsiz olmamalıdır.

2.   Her soru, ölçülmesi planlanan bir kazanımı yoklamalıdır.

3.   Sorunun cevabı kesin olmalıdır.

4.   Bir sınavdaki sorulardan bazıları başka sorulara ipucu olmamalıdır.

5.   Soru cümlesi, cevaplayıcının tanıdığı bir kaynaktan aynen alınmamalıdır.

6.   Her soru için bırakılan boşluk aynı uzunlukta olmalıdır.

7.   Bir sorunun ifadesinde, sorunun cevabının bulunmasında işe yarayacak ipuçları verilmemelidir. (Örnek: Yer kabuğunun ana maddesi ….…….. dır.).

 

Çoktan Seçmeli Testler: Çoktan seçmeli bir madde, kök ve seçeneklerden oluşur. Kök, kazanımın ifade edildiği veya sorunun sorulduğu kısımdır. Seçenekler de öğrencinin önüne konulan muhtemel cevaplardır.  Öğrenciye yöneltilen sorunun cevabı genellikle üç ya da dört başka cevapla birlikte verilir. Öğrenciden istenen, doğru cevabı, verilenler arasından seçip işaretlemesidir. Bu maddeleri, öğrencilerin yaratıcılığını ve yazma becerilerini ölçmek amacıyla kullanamayız. Daha çok bilgi, zihinsel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılırlar. Fiziksel beceriler ve yeteneklerin ölçülmesinde kullanılmazlar.

 

Çoktan Seçmeli Madde Tipleri  

 

Her Zaman Tek Bir Doğru Cevabı Olan Maddeler: Madde kökünde sorulan sorunun kesin olarak bir tek doğru cevabı vardır.

 

Örnek: İç Anadolu Bölgesinin en yüksek bölümü hangisidir?

A) Konya          B) Yukarı Sakarya      C) Yukarı Kızılırmak            D) Orta Kızılırmak       

 

En Doğru Cevabı Olan Maddeler: Bu maddelerde seçeneklerden birindeki cevap en doğrudur.

 

Örnek: Türkiye’de 1980–2000 yılları arasında en fazla göç alan il aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ankara        B) İstanbul       C) İzmir        D) Adana        E) İzmit

                               

Bileşik Cevap Gerektiren Maddeler: Birden fazla cevabı bulunan soruların yoklanmasında en çok başvurulan ve çok kullanışlı olanıdır. Seçenek bulmada kolaylık sağlar. 

 

Örnek: Bir bireye ait nüfus cüzdanında, o bireyin kimliğine ilişkin hangi bilgi ya da bilgilere ulaşılır?

I.           Cinsiyet

II.         Eğitim durumu

III.        Kan grubu

IV.     Mesleği

 

A) I –II    B) Yalnız II                  C) I-III           D) Yalnız III

 

Çoktan Seçmeli Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar

1.   Madde kökünde tek ve temel bir fikir olmalıdır.

2.   Her madde karmaşık davranış, beceri zincirleri yerine, yalnızca bir tek zihinsel beceri üzerine odaklanmalıdır.

3.   Madde kökü olabildiğince açık seçik ifade edilmiş olmalıdır.

4.   Madde kökünde gereksiz açıklamalardan ve ifadelerden kaçınılmalıdır.

5.   Kökte seçeneklere ipucu veren ifadeler kullanılmamalıdır.

6.   Seçenekler anlam ve dil bilgisi bakımından kökle uyumlu olmalıdır.

7.   Seçeneklerin tümü ifade, gramer ve konu bakımından homojen bir grup oluşturmalıdır.

8.   Seçeneklerin uzunlukları birbirine yakın olmalıdır.

9.   Cevapları kişilere göre değişebilecek sorulardan kaçınılmalıdır.

10.    Tuzak niteliğinde olan sorulardan kaçınılmalıdır.

11.    Çeldiricilerin doğru cevaba yakınlığı arttıkça maddenin güçlüğü de artar.

12.    Seçeneklerin sıraya konulabileceği maddelerde, bunların seçeneklere yerleştirilmesi belli bir sırada olmalıdır.

13.    “Yukarıdakilerin hepsi” seçeneği dikkatli kullanılmalıdır (Bu seçenek, maddedeki bütün seçeneklerin birbirine çok benzer olduğu hallerde kullanılabilir.).

14.    “ Yukarıdakilerin hiç biri” seçeneği doğru cevap olarak kullanılmamalıdır.

15.    Seçenek sayısı testin hitap ettiği öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. Örneğin, üçüncü sınıfta üç seçenekli; dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflarda dört; orta öğretim düzeyinde ise beş seçenekli olması önerilir.

16.    Seçenekler birbirinden bağımsız olmalı, biri diğerlerini içerir özellikte olmamalıdır.

17.    Bir testteki bütün maddelerin seçenek sayıları aynı olmalıdır.

Eşleştirmeli Maddeler: İki grup halinde verilen ve birbirleriyle ilgili olan bilgi öğelerinin, belli bir açıklamaya göre eşleştirilmesini gerektirir. Kim?, ne?, nerede? gibi soruların cevabını oluşturan olgusal bilgilerin ölçülmesinde daha kullanışlıdır.

 

Eşleştirmeli Maddelerin Yazımında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar

1.   Eşleştirme madde grubunda yet alan öncüller listesi ile cevaplar listesinin her biri benzeşik olmalıdır.

2.   Bir eşleme takımında öncüllerle cevaplar eşit sayıda olmamalıdır.

3.   Cevap listesi, bir kelime listesi ise alfabetik; rakam, sayı, tarihten oluşuyorsa büyüklük sırasına göre düzenlenmelidir.

4.   Eşleştirme için iyi bir yönerge yazılmalıdır.

 

 Uzun Cevaplı Maddeler: Bu tip maddelerde, öğrencilere bir ya da birkaç soru verilip bunlara belli bir sürede yazılı cevap vermesi istenir.

 

Bu Maddelerin Yazılmasında Dikkat Edilecek Bazı Esaslar

1.   Her madde değişik yorumlara açık olmayacak biçimde açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır.

2.   Maddelerin başında, cevaplama işlemine ilişkin hususları açıklayan bir açıklama bölümü belirtilmelidir.

3.   Maddeler ders kitaplarından ve diğer okuma kaynaklarından aynen alınmamalıdır.

4.   Maddeler birbirinden bağımsız olarak cevaplandırılmalıdır.

 

İki türü vardır:

a. Sınırlı Cevap Maddeleri: Bu tip maddelerde verilecek cevabın niteliğine, uzunluğuna ve örgütlenmesine ilişkin bazı sınırlamalar konulur ( ... üç neden belirleyin, .... iki benzerlik yazın gibi).

b. Açık Uçlu Maddeler: Bu tip maddelerde cevabın içeriği, niteliği ve uzunluğu açısından cevaplayıcı serbest bırakılır. Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, analiz sentez ve değerlendirme becerilerinin ölçülmesinde kullanılabilirler.

·      Açık uçlu maddelerde, şans başarısı faktörü ortadan kalkar.

·      Öğrencinin düşüncelerini organize etmesine olanak sağlar.

·      Öğrencinin yaratıcılığını ortaya koymasına imkân verirler.

 

Farklı dersinde yapılacak olan değerlendirmede öğrencilerin yazarak verdikleri cevapların önemi büyüktür. Öğrencilerin yazarak verdikleri cevaplar, öğrencinin ne bildiği ve neler yapabileceği konusunda bilgi sağlamada diğer değerlendirme yaklaşımlardan daha fazla etkilidir. Öğrencilerin dersin içeriği ile ilgili yazdığı yazılar sadece belli olayları değil, bu olayların birbirleriyle ilişkilerini göstermeli ve bir yorum içermektedir. Bu görevleri yazarken, öğretmenler de öğrencilerin hem kullandıkları stratejileri hem de süreçlerini değerlendirirler. Açık uçlu sorular her bir öğrencinin öğrendikleri bilgilerle ilgili yorum yapmasına, değerlendirme yapmasını ve sonuçlar çıkarmasına fırsat verir. Öğrenciler bu tür görevleri yaparken olaylar, kavramlar ve konular arasındaki ilişkileri kullanmasına rağmen farklı cevaplar veririler.

Açık uçlu soruların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılır. Her soru için değerlendirme ölçütleri belirlenir.

5372
0
0
Yorum Yaz