egitimci
23 02 2014

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler (Konu Anlatımı)

Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2 elektron bulunması durumu dublet kuralı, 2. ve 3. katmanlarda en çok 8 elektron bulunması durumu oktet kuralı olarak adlandırılır. Helyum dublet, neon ve argon oktet kuralına uyar. Oktet veya dublet kuralına uyan atomlar kararlı yapıya sahiptir. Diğer elementler de kararlı yapıya sahip olmak isterler. Bu yüzden elektron alır veya verirler. Son yörüngesindeki elektron sayısı az olan lityum (3), berilyum (5) gibi elementler elektron verme eğilimindedir. Oksijen(8), flor(9) elementleri ise elektron almaya yatkındır. Atomlar elektron alarak veya vererek kararlı yapıya ulaştıklarında artık, iyon olarak adlandırılırlar. Nötr bir atomun elektron almış veya vermiş haline iyon denir. Atom elektron alarak kararlı hale geçerse elektron sayısı>proton sayısı olur. Bu tür iyonlara negatif(-) yüklü iyon (anyon)denir. Atom elektron vererek kararlı hale geçerse elektron sayısı(+)yüklü iyon (katyon)denir. Atomlar kaybettikleri elektron sayısı kadar +yüklü, kazandıkları elektron sayısı kadar – yüklü olurlar. Not: iyon yükü =proton sayısı- elektron sayısı Eğer iyon anyonsa sembolün sağ üst kısmına – işareti konur ve aldığı elektron sayısı yazılır. Katyonsa + işareti konur ve sayısı yazılır.... Devamı

23 02 2014

Atomun Yapısı-7.Sınıf Konu Anlatımı

Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif yükler ve pozitif yüklerdir. Atomu oluşturan parçacıklar: * Cisimden cisme elektrik yüklerini taşıyan negatif yüklü elektron, * Elektronların yükünü dengeleyen aynı sayıda ama pozitif yüklü olan proton, * Elektrik yükü taşımayan nötr parcacık nötron. Atom iki kısımdan oluşur : 1-Çekirdek (merkez) ve 2-Katmanlar (yörünge; enerji düzeyi) Çekirdek, hacim olarak küçük olmasına karşın, atomun tüm kütlesini oluşturur. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Elektronlar ise çekirdek çevresindeki katmanlarda bulunur.   Tanecik adı Sembol Elektrik yükü  Kütle (kg) Proton P+ +  1,6725.10-27 kg Elektron e- -  9,107.10-31 kg Nötron n0 0  1,6748.10-27 kg   Elektronların çekirdek etrafında dönme hızı, 2,18.108 cm/sn’dir. Elementlerin Çekirdekte bulunan protonlar, atomun ( o elementin) tüm kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirler. Proton sayısı atomlar (elementler) için ayırt edici özelliktir. Yani proton sayısının farklı olması elementin diğerinden farklı olduğu anlamına gelir. Elektronların bulunma olasılığının olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Kimyasal olaylarda (reaksiyonlarda) yalnızca elektron sayısı değişir. Proton ve nötron, çekirdekte bulunduğu için sayıları değişmez.   Atom Modelleri : Atom gözle veya en gelişmiş ... Devamı

23 02 2014

Elementler ve Sembolleri (7.sınıf Konu Anlatım)

SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. BİLEŞİK: En az iki farklı cins elementin belirli oranlarda bir araya gelerek, oluşturdukları yeni özellikteki maddeye denir. Yani bileşiklerin yapı taşı moleküldür. MOLEKÜL: İki veya daha çok atomun bir araya gelerek oluşturduğu atom gruplarıdır. Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.  Elementlerin Özellikleri : 1- En küçük yapı birimleri atomlardır. 2- Aynı cins atomlardan oluşurlar. 3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. 4- Saf maddelerdir. 5- Sembollerle gösterilirler. Element Çeşitleri : Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır.   Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik yapılıdır. Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Bö... Devamı

23 02 2014

Ses mi Hızlı Işık mı Hızlı?-8.SINIF KONU ANLATIMI

Yağmurlu havalarda şimşek olayını gözlemledikten kısa bir süre gök gürültüsünü duyarız.Aslında bu iki olay aynı anda meydana gelmektedir. Bu olayları farklı zamanlarda algılamamızın sebebi ışığın ve sesin hızlarının birbirinden farklı olmasıdır.Şimşeği ( Yıldırım için de aynı durum geçerlidir) algılamamızın sebebi ışıktır.Şimşeği gök gürültüsünden daha önce algıladığımıza göre ışık sesten hızlıdır.        Işık ile ses hızı arasındaki fark çok fazladır.Işık bir saniyede 300000 km yol alabilirken,ses bir saniyede 340 metre yol alır.(Verilen değerler bulunulan ortama göre değişebilir). Devamı

23 02 2014

Ses Bir Enerji Türüdür-8.SINIF KONU ANLATIMI

Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır. Kendiliğinden ses çıkaran varlıklara doğal ses kaynakları denir. Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu çok net... Çevremizde ses çıkaran sayısız varlık vardır. İnsanlar, hayvanlar, taşıtlar, müzik aletleri, şelale, rüzgâr, yağmur ses çıkaran varlıklardandır. Kendiliğinden ses çıkaran varlıklara doğal ses kaynakları denir. Ses kaynaklarının ses çıkarabilmesi için titreşim gerekir. Müzik aletlerinde bunu çok net görebiliriz. İnsanların ses çıkarması da titreşimle olur. Gırtlağımızda bulunan ses telleri akciğerlerimizde bulunan hava ile titreşerek ses çıkmasını sağlar. ses Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani boşlukta ses yayılmaz. Ses dalgalar halinde yayılır. Ses kaynağından çıkan ses maddenin taneciklerini titreştirir. Bu nedenle ses yayılır. Ses dalgasının her bir tam devrinde bir sıkışma ve bir seyrekleşme serisi vardır. Ses, tanecikten taneciğe yayılır, tanecikler ne kadar sık ise o kadar hızlıdır. Sesin yayılma hızı sırasıyla katıdan sıvıya, sıvıdan gaza azalır. Hız (V) = uzaklık (D)/ süre (T) biçiminde gösterilen genel hız formülü aslında teorik bir değer niteliği taşımamaktadır. Çünkü bu formülde göz önüne alınmayan dış faktörler, ses dalgalarının hızı üzerinde bir dizi etkiler yaratır. Örneğin rüzgar sesi uzaklara taşır, gece ve gündüzün sıcaklık farkları ses dalgalarını etkiler. Ses dalgaları katılarda yaklaşık olarak 5000 m/s hızla yayılır. Suda 1453 m/s hızla yol alır. Havada 340 m/s yol alır.Ses kaynaklar iki'ye ayrılır bunlar doğal ses kaynakları ve yapay... Devamı

23 02 2014

Müzik aletlerindeki sesler ve sesin enerjisi-8.SINIF KONU ANLATI

Müzik aletlerinden elde edilen sesler rastgele sesler değildir. Müzik aletlerinden belirli frekanslarda farklı sesler oluşur. Bu farklı seslere nota denir. Notalardan çıkan seslerden bazıları ince (tiz), bazıları ise kalın (pes) dir. Bu sesler sırasıyla kalından inceye doğru “sol”, “re”, “la” ve “mi” gibi notalara karşılık gelir. Telli çalgıları çalan müzisyenler farklı kalınlıktaki tellerin gerginliğini akort işlemi ile düzenler. Telli çalgılardaki tellerin kalınlığı, inceliği, gerginliği, uzunluğu veya kısalığı telin titreşimini etkiler. Titreşimin değişmesi, çıkan sesin frekansının değişmesine neden olur. Örneğin; viyolonsel, gitar, keman, saz gibi Üflemeli müzik aletlerinden olan flüte havayı doğrudan üflediğimizde hava çalgının içinde titreşimler oluşur. Oluşan bu titreşimleri delikleri açıp kapatarak değiştiririz. Değişen bu titreşimler farklı notalarda ses oluşmasını sağlar. Örneğin klarnet gibi. Vurgulu çalgılar genellikle geniş kenarlı bir kasnağın iki yüzüne ya da tek yüzüne deri gerilerek elde edilir. Farklı seslerin oluşumu çalgının gövde tipine, çalgıda kullanılan derinin gerginliğine, kalınlığına ve inceliğine göre değişir. Örneğin; trampet, davul, timbal gibi. ... Devamı

23 02 2014

Ses Dalgası ve Sesin Özellikleri-8.SINIF KONU ANLATIMI

  SES Ses kaynakları titreşerek ses meydana getirir. Titreşim, bir cismin ileri geri gidip gelme hareketidir. Ses veren her şey titreşir. Titreşen cisimler ses oluşturur. Ses veren cisimler esnektir. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. Ses üreten varlıklara ses kaynağı denir.Ses madde değil, enerjidir SESİN OLUŞMASI VE YAYILMASI Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar. Bu enerji, çeşitli ortamlar tarafından iletilir. Bu esnada ortam yer değiştirmez, hareket eden madde değil, hareket enerjisidir.Su yüzeyindeki dalgalar ile havada yayılan ses dalgaları farklıdır. Su dalgalarını gördüğümüz halde, ses dalgalarını göremeyiz. Ses dalgaları havada küresel olarak yayılır. Cisimlerin titreşmesi ile meydana gelen sesin kulağımıza kadar gelebilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı-sıvı-gaz gibi esnek bir ortamın bulunması gerekir. Yani ses boşlukta yayılmaz. Sesin farklı ortamlarda yayılma hızı da farklıdır. Sesin yayılma hızı bazı etkenlere bağlı olarak değişir.Bunlar; 1- Sesin yayılma hızı ortamın sıcaklığına bağlıdır. Sesin 0ºC de havada yayılma hızı 331m/s olduğu halde 20ºC de 344 m/s ‘dir. Sıcaklık artıkça sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar. 2- Sesin yayılma hızı ortamın cinsine bağlıdır. Ses katı maddelerde en hızlı, gaz maddelerde ise en yavaştır. 3-Sesin yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Ortamın yoğunluğu arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Ses oluştuğu ortamlarda dalgalar halinde yayılır. Titreşen her madde ses oluşturur.Fakat bu oluşan ses dalgaları aynı değildir. Ses dalgalarının bazı özellikleri vardır.Bunlardan biri genliktir. Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki mesafenin yarısına genlik denir.Bir çukur ve birde tepeden oluşan ( bir dalga boyu) dalgaya da periyot denir. YANKI: Ses dalgalarının bir engele çarp... Devamı

23 02 2014

2013-2014 İlkokul,Ortaokul ve Lise 2.Dönem 1.Zümre Toplantı Tuta

2013-2014 Ana Sınıfı(Okul Öncesi) 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/rugQeq/ana2-1.doc.html 2013-2014 1.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/0viDGf/1._sinif_2._donem.rar.html 2013-2014 2.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/hU5bRz/2SnfZumreTutanagi2.Donem.rar.html 2013-2014 3.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/hU5bRz/3s_2_donem_zumre_tutanagi.rar.html 2013-2014 4.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/MLSa1s/zumre_2_ilk4.rar.html 2013-2014 5.Sınıf 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/hU5bRz/5sinif2donemzumre.doc.html 2013-2014 Kimya dersi 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server24/0viDGf/2.d_nemkimyaz_mresi.doc.html 2013-2014 İlköğretim Din Kültürü dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/APl3Jq/dinzumre2.doc.html 2013-2014 İlköğretim Beden Eğitimi Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/APl3Jq/bedenzumre2.doc.html 2013-2014 İlköğretim İngilizce Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/APl3Jq/ing_2-1.rar.html 2013-2014 Sosyal Bilgiler Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://www.dosya.tc/server2/RPIOMY/sos_2-1.rar.html 2013-2014 Trafik Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server18/g1gNSB/trafi2.d.doc.html 2013-2014 Türkçe Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server18/g1gNSB/turk.doc.html 2013-2014 Görsel Sanatlar Dersi  2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı http://s3.dosya.tc/server18/TQEceX/G_RSELSANATZ_MRE.doc.html 2013-2014 ... Devamı

08 01 2014

2013-2014 Yılı 5.6.7.8.Sınıf Fen Dersi Proje ve Performans Göre

2013-2014 Yılı 5.6.7.8.Sınıf  Fen Dersi Proje ve Performans Görevleri http://s3.dosya.tc/server16/aTcREf/5-6-7-8-proje-performans-konusu.rar.html Devamı

08 01 2014

2013-2014 YILI 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ PROJE ÖDEV KONULARI

Üç boyutlu Dünya Ay ve gezegenlerin modelinin hazırlanması Su Döngüsünü poster halinde hazırlayınız Sindirim sistemini yapı ve görevlerini araştınız.Renkli kumaş parçalarını veya örgü iplerini yada vb..kullanarak sindirim organlarının modelini yapalım.Öğretmenden bilgi al Vitaminleri araştırınız ve Vitamin tablosu modeli hazırlayınız. BOŞALTIM   SİSTEMİ  POSTERİNİ HAZIRLAYINIZ Sürtünme konusunda farklı yüzeylerin bulunduğu bir pist hazırlayın. Bu pistte araba yarışları yapılacak şekilde düzenlemelisiniz.(Yolu oluştururken kum, çakıl, bez, folyo, tahta vs. kullanabilirsiniz ve eğimli ya da yokuş yollar da yapabilirsiniz.) Çiçekli  ve çiçeksiz bitkilerin olduğu bir koleksiyon hazırlayınız. Bitkilerin kendilerini kullanarak poster hazırlayınız Devamı