İSTATİSTİK VE GRAFİKLER
05 05 2009

İSTATİSTİK VE GRAFİKLER

İSTATİSTİK

         İstatistik çeşitli alanlarda araştırma yapanların başvurduğu bir bilim dalıdır. Ulusal nüfus içinde fabrikalarda çalışanların sayısını belirlenmesi ,bir sınıftaki öğrencilerin notlarının kişi sayısına göre tespit edilmesi birer basit istatistik uygulamalarıdır.

            Belirli amaçlar için planlı ve sistemli olarak gözlem ve araştırma yoluyla elde edilen bilgilerin sayılarla ifade edilmesine istatistik denir.

            İstatistik verilerinin toplanmasındaki başlıca yollar ;

-         Anket yapma : İstatistik  bilgisi gerçekleştirmek istenen konunun anket yaparak elde edilmesidir.Örneğin insanların boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleriyle ilgili bir istatistik gerçekleştirmek isteniyor bunun için farklı mekanlarda aynı anketler uygulanarak veriler toplanır.

-         Örnekleme : İstatistik yapmak için örnekleme denilen bir yol seçilir.Örneğin Türkiye`deki tavuk sayısı bilinmek isteniyor. Bunun için büyüklü küçüklü üretimi çok az olan üç beş il seçilir.Bu illerin belli ilçelerinde belli mahalle ve köyleri seçilir.Buradaki tavuk sayısı belirlenir ve Türkiye`ye oranlanarak ortalama tavuk miktarı bulunur.

-         Rast gele seçme : İstatistik yapmak için gerekli verilerin rast gele seçilerek uygulandığı yöntemdir. Örneğin 

        

GRAFİK VE ÇEŞİTLERİ

         İstatistik çalışmaları sonucunda elde edilen bilgiler ilk bakışta kolayca anlaşılmayabilir.Anlaşılır hale gelebilmesi için bu bilgilerin karşılaştırmalı olarak gösterilmesi gerekir. Bunun için bir takım resim, şekil ve çizgiler kullanılır. İşte bu resim ,şekil ve çizgilere grafik denir. Amaca ve kullanım yerlerine göre çeşitli grafikler vardır.

 

1.RESİM VEYA ŞEKİL GRAFİĞİ

         Bu tür grafikte sayılar resim veya şekillerle gösterilir.Grafiğin alt köşesinde bir şeklin veya bir resmin kaç sayı karşılığı olduğu belirtilir.Yarım şekil o sayının yarısı ,çeyrek şekil ,o sayının dörtte biri için kullanılır.

ÖRNEK:

 

A Şubesi

 

B Şubesi

 

 

C Şubesi

 

         Yukarıdaki grafik , bir dershanenin 3 ayrı şubesindeki öğrenci sayılarını göstermektedir. Her şekil 20 öğrenciyi göstermektedir.

2.ÇİZGİ GRAFİĞİ

         Çok yönlü kullanma imkanı olduğu için en çok kullanılan grafiktir.Hastanelerde ,hastaların günlük vücut sıcaklıkları genellikle bu üt grafiklerle gösterilir. Bir dikey , bir yatay çizgi çizilir ve bunlar eşit aralıklarla bölünürler.

ÖRNEK :

            Aşağıda 45 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin Türkçe dersinden aldığı notlar tablo ve çizgi grafiği şeklinde gösterilmiştir.

           

         Notlar                    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

         Öğrenci Sayısı       -  1  4  5  7  9  4  3  3  3  1  

 

3. SÜTUN GRAFİĞİ

         Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit aralıklarla bölünür.Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.

ÖRNEK :

            1997 yılına ait bazı tarım ürünlerinin üretim miktarları sütun grafiğiyle gösterilmiştir.

 

        

            Grafik üzerinde görüldüğü gibi 1997 yılında ; en çok üretimi yapılan ürün mısır, 800.000 ton en az üretimi yapılan ürün tütün , 300.000 ton dur.

 

4. DAİRE GRAFİĞİ

         Bir bütünün belirli bir işe ayrılan çeşitli parçalarını ifade etmek için daire grafiği kullanılır. Çizilen  bir daire üzerinde amaca uygun biçimde verileri yüzdelerine göre çeşitli parçalar ayrılarak , daire grafiği yapılır.

ÖRNEK :

            Bir memurun aylığının 1/3 ünü kiraya ,1/4 ünü mutfak masrafına, 1/5 ini giyeceğe 1/8 ini ısınmaya kalanının da diğer ihtiyaçlarına ayırıyor. Bu memurun aylık giderini daire grafiğinde gösterelim.

 

Dairenin tümü 360° lik alandır. Buna göre,

Kira ……………… : 360° . 1/3 = 120°lik

Mutfak Gideri……..: 360° . 1/4 =  90° lik

Giyecek …………...: 360° . 1/5 = 72° lik

Isınma …………….:  360° . 1/8 = 45° lik

Daire dilimleriyle gösterilir .

Diğer ihtiyaçlarına ayırdığı para da ;

360° - ( 120° + 90° + 72°+ 45° ) = 33°lik daire dilimleriyle gösterilir.

 

İSTATİSTİK VE GRAFİKLERLE İLGİLİ BİLGİLERİ UYGULAMA

 

ARİTMETİK  ORTALAMA

         Bir dizideki terimlerin toplamının , dizedeki terim sayısına bölünmesinden elde edilen bölüme aritmetik ortalama denir.

 

                                                               Terim Toplamı

      Aritmetik Ortalama (A.O.) =

                                                                  Terim Sayısı

MEDYAN (ORTANCA)

         Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir.

  1. Dizinin terim sayısı tek ise, medyan tam ortadaki sayıdır.
  2. Dizinin terim sayısı çift ise , medyan ortadaki iki terimin aritmetik ortalamasıdır.

MOD

         Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin mod u denir. Eğer en çok tekrarlanan sayı birden fazla ise bu sayıların her biri dizinin mod u olur.

2178
0
0
Yorum Yaz