Beyin Fırtınası Tekniği-Sunu
07 07 2010

Beyin Fırtınası Tekniği-Sunu

Osborn tarafından her tür eleştirel değerlendirmenin, kişilerin yaratıcılık ve imajinasyonunu engellediği gerekçesiyle uygulamaya konan (Özden, Y., 1997) “Beyin Fırtınası” etkinliği, tartışma becerilerinin ön plana çıkarılarak sorun çözme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak uygulanan bir tekniktir.

        

        Osborn (1963), uyguladığı beyin fırtınası seanslarında her tür eleştiri ve değerlendirmenin kişilerin hayal gücünü engellediğini gözlemlemiştir; çünkü fikir üretme ve eleştiri aynı anda gerçekleşmez (Özden, Y.,1997). Bir başka deyişle, beyin fırtınası; hayal yoluyla fikir elde etmede kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Buna, “buluş fırtınası” da denilmektedir (Demirel, Ö, 1999). Bu yöntemde çok sayıda fikir, bir grup insandan kısa bir zaman süreci içinde elde edilir. (Gürkan ve Gözütok, 1998:31)’a göre, “öğrenenlerin bir problemle ilgili yaratıcı fikirlerini eleştiri olmadan açıkladıkları” bir uygulamadır. (Orlich ve Arkadaşları, 1990, 244-245), tarafından yaratıcılığı geliştirme, uyarılma ve teşvik edilme, fikir-görüş kazandırma, öğretimsel amaçlarıyla, tartışma becerilerinin öğrenildiği bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır.

        

        Beyin fırtınasının esası; belirli bir durum veya probleme ilişkin fikir ve seçenekleri ortaya koymaktır. Örneğin, bir teneke kutunun, eski gazetelerin veya bir ataşın kullanım alanlarının bulunması türünden bir araştırma ile öğrenciler, yaratıcı düşünmeye ve imgeleme yapmaya zorlanırlar (Özden, Y.,1997). Bir takım, bu teknikle çalışmayı becerebilirse, etkili bir takım çalışması için yaşamsal önemde olan bir tür “temiz iletişim” kapasitesini de geliştirmiş olur. İyi bir beyin fırtınasına katılmak, insanın kendine güvenini arttırır ve eğlencelidir. Beyin fırtınası tekniğinde, herkesin katılımı eşit bir zeminde teşvik edildiği için, oturumlar, takımın birliğini sağlar (Hardingam, A., 1997; Çev. A. Bora ve O. Cankoçak).

        

        Beyin fırtınası tekniği, belirli bir konu ya da sorunla ilgili, değişik görüş elde etmek istendiği zaman da uygulanabilir. Bu tekniğin diğer bir kullanılış şekli de varsayımda bulunmaktır. Bireyi yaratıcı düşünmeye zorlamayı amaçlayan bu yaklaşımda; örneğin, bütün nehirlerin tuzlu olması durumunda dünyada neler olabileceği tartışılır.

        

        Beyin fırtınası, birçok öğretim tekniğinde kullanılabilecek etkili bir yaratıcı düşünme, yöntemidir. Yukarıdaki kullanımların yanında, okuldaki güncel bir problemi tanımlamak veya çözmek için de kullanılabilir. Okula devamsızlık, derslere ilgisizlik gibi, problemler bu yöntemle tartışılabilir (Özden, Y.,1997).

        

        Bu tekniğin temel ilkeleri şunlardır: Bir problem çözmekle görevlendirilen bir grubun üyeleri mümkün olduğu kadar çok fikir ileri sürerler. Dile getirilen her çözüm teklifi, diğer grup üyelerini daha yeni ve iyi buluşları ortaya çıkaramaya yöneltir; ancak ortaya atılan fikirlerin ayrıntılı bir şekilde açıklanması ya da savunulması istenmez. Sadece fikirlerin mümkün olduğu kadar hızlı ifade edilmesi, yazıya geçirilmesi ve sonra sukunetle değerlendirilmesi istenir.

         Beyin fırtınası etkinliğinin, yaratıcı düşünme ve imgeleme sağlaması için dört temel koşulu sağlaması gerekir:

 

1.      Eleştiri, kapı dışında bırakılır. Kişinin hayal gücünü kullanabilmesi  ve zihninde imgeleme yapabilmesi için düşüncelerinin yargılanacağı endişesinden uzak olması gerekir.

2.      Sınırsız düşünme. Üretilen fikirlerin acayip olmasından çekinilmez, aksine bu    

      tür fikirler teşvik edilir. Acayip fikir ve düşünceler, yeni çözüm yollarının ortaya   

      çıkmasına yardımcı olur.

3.      Nicelik aranır. Temel prensip, mümkün olduğunca çok sayıda fikir üretmektir.   

      Amaç, iyi bir çözüm bulma olasılığını arttırmaktır.

4.      Kombinasyon ve gelişme aranır. Bu şekilde, düşünce listesi daha da uzar. Beyin   

      fırtınası seansında; öğrenciler birbirlerinin fikirlerinden etkilenerek, esinlenerek   

      değişik imgelemeler yaratacaklardır.

 

PLANLANIŞI

 

1.      Tekniğin ve problemin sınıfa nasıl sunulacağı,

2.      Bu tekniğin kullanılışı için gerekli işlemlerin neler olduğu,

3.      Sonucun nasıl özetleneceğini planlanmalıdır.

 

UYGULANIŞI

 

1.      Konuşulanları ve görüşleri yazacak bir sekreter seçilmelidir.

2.      Bu teknikle işlenecek olan problem sunulmalıdır.

3.      Sınıfa, akıllarına gelen herhangi bir fikri, mantık ölçülerine vurmadan söylemelerinin gereği belirtilmelidir.

4.      Tekniğin devamı esnasında eleştirilere yer verilmemelidir.

5.      Tartışmanın sonunda, fikirler taranıp değerlendirmesi yapılmalıdır.

6.      Son olarak, problem için uygun olan çözüm biçimi özetlenmelidir.

        

        (Sönmez, 1996:203) beyin fırtınası etkinliğinde, probleme çözüm yolu üretmek için; benzerinden yararlanma, düşünce ilişkisi kurma (fikir bağlantıları kurma), zarardan yarar çıkarma, gibi çözüm etkinlikleri kullanılması gereğini önermektedir.

 

1.      Benzerinden yararlanma: Bir problemi, çözmek için yollar aranırken tabiattaki örneklerden yararlanmak mümkündür. Örneğin, pamuk liflerini tohumdan ayıran çırçır makinasının bulucusu, bu makinayı, “bir kedinin pençesini çitten geçirip bir civcivi nasıl kavradığını görerek” geliştirmiştir. Anılan bu makina, tıpkı kedi örneğinde olduğu gibi çalışmaktadır. Buna parelel olarak, uçak kanat modellerinin kuş kanatlarından esinlenerek üretilmesi bir başka örnek olabilir (Demirel, Ö. 1999, 91).

2.      Fikir bağlantıları kurma: NASA yetkilileri, astronot elbiselerinde, fermuar yerine geçecek bir düzenek arıyorlardı. Fikir bulma timi, toplantıda sözlükten rasgele “yağmur ormanı” sözcüğünü seçti. Beyin fırtınası tekniğinin kullanıldığı bu toplantıda, katılan üyelerden her biri, tropik yağmur ormanından geçerken elbisesinin dikenlere takıldığını hisseder gibi olduğunu söyledi. Bunun üzerine, astronotlara, iç içe giren ve dikene benzeyen ipliklerden yapılmış bir elbise dikilmesi fikri geliştirilmiş oldu.

3.      Zarardan yarar çıkarma: ABD’de bir bira fabrikası, dinlenmiş birayı, ücret karşılığı elden çıkarmak gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Fabrika yöneticilerinden biri, Tom Sawyer’ın arkadaşlarını nasıl kandırdığını hatırladı ve bu örnekten esinlenerek, dinlenmiş birayı, kesimlik hayvanlara besi maddesi olarak Japonya’ya gönderilmesi fikrini ortaya attı. Böylece, zarardan yarar çıkarma yoluna gidilmiş oldu. Tom Sawyer, arkadaşlarına, bahçelerinin çitini boyama şerefini vermiş ve ayrıca bu şeref karşılığında onlardan bir de ücret almıştı.

         Yöntem uygulanmadan önce, katılımcılar “U” şeklinde düzenlenmiş sınıf düzeninde yerleştirilirler ve herkesin görebileceği şekilde iki havuz oluşturulur. Bunlardan ilki, “sorun”, diğeri, “çözüm” havuzudur. Sorun, analiz edilir ve çözüm seçenekleri üretilir. Tanımlanan sorun ve üretilen çözüm seçeneklerini numaralamakta yarar vardır. Katılımcı sayısı, 6-12 kişi (Gürkan ve Gözütok, 1998:31) olarak önerilmektedir.

 

ÜSTÜN YÖNLERİ         

 

1.      Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir.

2.      Sınıf faaliyetlerine çeşni katar ve zevkli bir hava getirir.

3.      Herkes aklına geleni söylediği için gerilimi azaltır.

 

EKSİK YÖNLERİ

 

1.      Bazı öğrenciler için uygulanması zor olabilir.

2.      Bu teknik, daha çok üstün yetenekli öğrencilerle başarılı olarak kullanılabilir.

 

        İyi bir beyin fırtınasında, fikirler başka fikirleri doğurur ve yaratıcılık seli etrafı sarar. Bunu yapabilmenin yolu, şu basit iki kurala uymaktan geçer:

 

 

1.      Hiçbir fikrin üzerinde durulmaz.

2.      Her fikir kaydedilir: “Kötü fikir yoktur”.

 

        Uygulamayı başlatırken, düşünceyi orijinal, ilgi çekici ve dikkat toplayıcı bir şekilde sunmak üzere etkinlik, “ters beyin fırtınası”; örneğin, “bir ülke nasıl demokratik hale getirilemez?” şeklinde de tasarlanabilir (Erginer, E., 1999).

 

KAYNAKÇA

 

1.      Demirel, Ö., 1999, Planlamadan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı, Pegem Yayıncılık, Ankara.

2.      Hardingam, A., 1997, Takım Çalışması, (Çev. A. Bora ve O. Cankoçak), İlkkaynak Yayınları, Ankara.

3.      Erginer, E., 1999, Öğretim İlke ve Metotları, Anı Yayıncılık, Ankara.

4.      Yüksel, Ö., 1997, Öğrenme ve Öğretme.

5.      Kaptan, S., 1998, Fen Bilgisi Öğretimi, Anı Yayıncılık, Ankara.

689
0
0
Yorum Yaz