2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİVE SAĞLIK BİLGİSİ DERSLERİ
12 10 2009

2009/2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BİYOLOJİVE SAĞLIK BİLGİSİ DERSLERİ

GÜNDEM

 

1. Milli Eğitim Temel Kanunundan Milli Eğitimin genel amaçlarının incelenmesi ve 2093 S.T.D.,den zümre toplantılarının yapılma esaslarının incelenmesi

2. Zümre başkanı seçilmesi, bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının gözden geçirilerek incelenmesi

3. Biyoloji ve Sağlık Bilgisi derslerinin müfredat programlarının incelenmesi

4. Derslere ait yıllık planlar yapılırken dikkat edilecek hususlar ve eğitim öğretimin planlı yürütülmesine ait 2485,2469,2551,2560 S.T.D. DE yayınlanan yönetmeliklerin okunması

5. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının ders programlarına aktarılması

6. Dersin / okulun amacı ve öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar

7. Öğretim metotlarının tespiti

8. Yazılı ve sözlü sınavlar

9. Başarıyı arttırmak için uygulanacak yöntem ve teknikler

10. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği

11. Ödev verme ve ödev konularının tespiti

12. Deney,gezi-gözlem esaslarının belirlenmesi

13. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1)1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan ,Milli Eğitimin genel amaçları okunarak incelendi; ayrıca 2093 S.T.D. incelenerek zümre toplantıları yapılma esasları okunarak gözden geçirildi.

2) ..........eğitim öğretim yılı için Biyoloji öğretmeni .............. zümre başkanı seçildi Bir önceki yıla ait zümre karaları gözden geçirildi. Genel olarak alınan kararlara uyulduğu sadece yazılı günlerinin birkaç sınıfta değiştiği bununda aynı güne 2 yazılı olmaması için kaydırmalar olduğu başarıyı arttırmak için öğrenci isteği ile yapıldığı belirtilmiştir konular yıllık planlarda belirtildiği gibi müfredata uygun olarak bitirildiği görülmüştür

3) 2485 S.T.D. de yer alan biyoloji lise1, lise2, lise3 programı okunarak incelendi .

 9. ve 10. sınıflardaki biyoloji dersinde talim ve terbiye kurulunun 23/12/1997 tarih ve 169 sayı ile kabul edilen öğretim programından:

9. SINIFLARDA

-2000,li yılların bilimi biyoloji

-Canlıların Temel Bileşenleri

-Canlılığn Temel Birimi Hücre

-Canlılığın Çeşitliliği ve Sınıflandırma

10. SINIFLARDA

-Bir Bilim olarak Biyoloji

-Ekoloji  , Dünya Ortamı ve Canlılar

-Canlılarda  Davranış

-Hayatın Başlangıcı ile  ilgili görüşler

-Üreme

-Gelişme Büyüme

11. SINIFLARDA

-Dokular

-Denetleyici ve Düzenleyici sistemler

-Destek ve Hareket sistemleri

-Sindirim sistemleri

-Taşıma ve Dolaşım sistemleri

-Solunum sistemleri

-Boşaltım sistemleri

 

Biyoloji dersi işlenirken öğrencilerin:

a)Bilim ve bilimsel olarak özelliklerini kavratmak

b)Canlılar alemindeki çeşitliliği kavrayabilmesi ve insandaki özellikler detaylı olarak kavratmak

c) Canlılarla ilgili kavramları , bağlantı kurarak kavraması yapı özellik ve fonksiyonlarını kavratmak

d)Bilimsel olaylar arasında ilişki kurdurmak

e)Ders araç-gereçlerini amacına uygun kullandırmak

f)Bağımsız olarak deney düzenleyip uygulatmak ve sonuçlarını bilimsel olarak yorumlamak ve deney planı yapmak

g)Toplum ve ailesine zararlı olabilecek kalıtsal hastalıkların tedbirlerini zamanında almak gibi esaslara uyulmasına karar verildi.

       Sağlık Bilgisi dersinde Talim Terbiye Kurulunun 19/12/1996 tarih ve261 sayılı kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.2469 S.T.D. de yayınlanan Sağlık Bilgisi dersi müfredat programı okunup incelendi.Konuları aşağıdaki gibidir:

-Sağlık Kavramı

-Sağlıklı Hayatın Temeli

-Büyüme Gelişme Ruh Sağlığı

-Sağlığa Zararlı Alışkanlıklar

-Aile Hayatı

-Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili Temel  İlkeler

-Kazalar ve İlkyardım

4) Yıllık planlar yapılırken 2485, 2469, 2551, 2560 S.T.D.  incelendi. Eğitim –öğretimin planlı yürütülmesi kararlaştırıldı.Yıllık plan ve ders planı örneği gözden geçirildi.

5) Atatürk ilke ve inkılaplarının derslere yansıtılması konusunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28/04/1998 tarih ve 4230 sayılı kararı ile ilgili 2488 S.T.D. okunup incelendi. Yıllık planlarda ilgili haftalara yansıtılmasına karar verildi.

           Konuların ilgisine göre ; yeri geldikçe:

a)Atatürk ün Bilim ve Teknik için sınır yoktur özdeyişi

b)Atatürk ün Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.özdeyişi,

c)Atatürk ün Hakiki rehberimiz ilim ve fen olacaktır şeklindeki sözleri

Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan ;

a)Akılcı bilimci davranışın önemi

b)Dayanışmanın Milli birlik ve Beraberlik yönünden önemi

c)Akılcılığın gerçekçilik ve yapıcılıkla ilişkisi

d)Akılcılığın sorumlulukla ilişkisi

açıklamalarında bulunup üzerinde durulacaktır.

 

6)Biyoloji öğretmeni:.................... tarafından Genel liselerinin yönetmeliği okunarak bu yönetmeliğe uygun öğrenciler yetiştirilmesi doğrultusunda;

a)Türkçeyi düzgün kullanarak , öğrencilere örnek olmak,

b)Derslere yardımcı kaynak kitaplar getirilerek  öğrencilerin çok yönlü düşünmelerine örnek olmak

c)Kılık –kıyafette her zaman düzgün görünümlü olmak hususlarına uyulması kararlaştırıldı.

               Biyoloji ve Sağlık Bilgisi dersinin genel amaç ve ilkeleri şu şekilde belirlendi:

Biyoloji/ Genel AMACI: Bilim toplumunu  oluşturacak bireylerin karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşmak çözüm bulma alışkanlığının kazandırılması.

İlkeler: a)Canlıların yapısını kavrama

b)Çevreyi tanıma,koruma ve çevrenin insan hayatındaki önemini kavrama

c)Ülkemizin biyolojik  zenginliklerini tanıyarak çevre bilinci ile kaynakları doğru kullanma

d)Sağlıklı yaşama bilinci kazanma

e)Hayatı boyunca karşılaştığı sorunların çözümüne bilimsel yöntemle yaklaşma ve bilimsel düşünme

f)Türkiye’nin karşılaştığı sorunlara çözüm önerilerinde bulunma

g)Edindiği bilgilerin günlük hayatla bağlantısını kurma

Sağlık Bilgisi: Saplık eğitimi davranış değişikliğini amaçlar . Sağlığı geliştirmeye yönelik olarak :

-Bireylerin gönüllü uyumu ile birlikte davranmaya yatkınlığını arttırmayı planlar

-Etkin bir sağlık eğitimi , düşünce ve kavramada değişiklik yapmayı , davranış ve yaşam birliği değişikliğini amaçlar.

-Bireysel olarak  ve toplum sağlığını olumlu yönde geliştirmek için bilinmesi ve yapılması gerekenleri bilgi, tutum ve davranış haline getirmeyi ilke edinir.

7) Ders işlenirken anlatım, soru cevap , tartışma demonstrasyon, deney gözlem, beyin fırtınası, gibi tekniklerin uygulanmasına ve konulara uygun olarak etkinlikler düzenlenerek derslerin yapılması kararlaştırıldı. Ayrıca aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilecektir:

-Öğrenciler bilimsel çalışmalara yönlendirilerek, deney sonuçları sınıfta tartışılacak

-Derslerin başında bir önceki konunun tekrarı yapılacak

-Bölüm başında ve bölüm sonunda kavram yanılgısını önlemek için kavram ağı  ve kavram haritaları oluşturularak kavramların pekiştirilmeleri sağlanacak.

-Sürekli gelişen biyoloji bilimindeki ( Bilim – Teknik Dergisinde) yer alan gelişmeler incelenecek.

-Öğrencilere deney yaptırılarak, deney sonuçları deftere yazılacak,ilgili şekiller çizilerek ,deney planı yapılacak.

-Konuların özelliğine göre bilgisayar, tepegöz, CD, ler ,konuyla ilgili maket ve levhalar ile ders işlenecek.

-Öğretmen merkezli değil öğrenci merkezli öğrenme ön plana çıkarılacaktır.

-Her ünite tamamlandığında , ünite ile ilgili test soruları gerek CD den , gerekse test kaynaklarından sınıfta birlikte çözülecek öğrencilerin derse katılımı ve verdiği cevapların değerlendirilmesine karar verildi.

8) Biyoloji 9. ve10. sınıflarda haftada 2 saat olduğu için 2 yazılı yoklama, 11.sınıflarda 3 saat olduğu için 3 yazılı , 9. sınıflarda sağlık bilgisi dersi 2 saat olduğu için 2 yazılı yoklama yapılacaktır.Birden fazla şubesi olan sınıflarda yazılılardan biri ortak yapılacaktır.

                 Sözlü notu olarak ise;enaz 1 sözlü notu verilecektir.

       Yazlı sınavlarda:

a)Sınavlar mümkün olduğunca ünite sonlarına bırakılacak

b)Sınav sonunda yapılacak değerlendirmeler ile sınavın amacına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilecek.

c)Sınavlarda bilgi ve kavrama düzeyinde sorular sorulacak

d)Sınav sonucunda anlaşılmayan konular,bir sonraki ders tekrar edilecektir.

       Sözlü notları belirtilirken:

a)Öğrencinin sınıf içinde derse katılımı ,hazırlığı

b)Öğrencinin laboratuar ortamında arkadaşları ile birlikte iş yapma olayında tutum ve davranışları

c)Ders defterini düzgün kullanması.

d)Okul içi ve okul dışı tutum ve davranışları.

e)Sportif faaliyet ve okul faaliyetlerindeki başarıları dikkate alınacaktır.

9)Öğrencilerin başarılarını arttırmak için;

a)Öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırılacak

b)Öğrencileri derse adapte edebilmek için, bir önceki yılın konularını özetleyici nitelikte açıklamalar yapılacak.

c)Özel görüşmeler yapılarak, başarısız öğrencilerin başarısızlık nedenleri tespit edilecek

d)Derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacak

e)Öğrenciye disiplinli ve planlı çalışma alışkanlığı kazandırmak amacı ile günlük ödevler verilecek.

f)ÖSS ye hazırlık test soruları getirilerek sınıfta çözülecek.

g)Derslerde her konunun günlük hayatla bağlantısı kurularak konuların akılda kalma olasılığı yükseltilecek

10)Edebiyat öğretmenleri ile her konuda, güzel konuşma ve yazma alışkanlığının kazandırılması amacıyla işbirliği yapılacak.

-Kimya dersi öğretmeni ile 9. sınıflarda inorganik ve organik bileşikler ve kimyasal bağlar konularında,

-Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda, sağlık ocağı doktorlarından ;

-Ağız ve diş sağlığı konusunda, ilçemizdeki diş hekimlerinden,

-Sağlık dersi konularında, doğal afetlerin ruh sağlığına etkileri konusu işlenirken, Sivil savunma ilçe müdürlüğünden

-Kimya dersi öğretmeni ile10. sınıflarda  kemik doku ,polarlaşma,besinlerin sindirimi

-TC inkılap tarihi dersi öğretmeni ile milli bayramlarımızın haftalarında bunların önemi konusunda bilgi vermesi için

-Fizik dersi öğretmeni ile 12.sınıflarda fotosentez konusunda

-Matematik dersi öğretmeni ile 12. sınıflarda kalıtım konusunda olasılık hesaplamalarında

-Coğrafya öğretmeni ile 10. sınıflarda Ekoloji-Dünya ortamı ve canlılar konularında işbirliği yapılacaktır.

11)Biyoloji öğretmeni ................... tarafından 8 kasım1989 tarih ve20336sayılı resmi gazetede yayınlanan ödev yönetmeliği okunup,incelendi.

Kararlar:

 a)Öğrenciye farklı konuda ve istediği doğrultuda ödev verilecek

b)Ödev takibinde aylık kontroller esas alınacak

c)Ödevler 8 sayfadan az 15 sayfadan fazla olmayacak

d)Ödevler el yazısı ve mürekkepli kalem ile yazılacak,

e)Şekil grafik ve resimler kitaplardan alıntı olabilecek

f)Ödev alan öğrencilere ödev konuları verildiği tarih bir tutanak olarak verilecektir.

g)Ödev sonunda en az 1 sayfa konu hakkında öğrencinin düşünceleri ve yaptığı çalışmalar yazılmış halde bulunacak.

Ödev konuları sınıflara göre şu şekilde tespit edilmiştir:

9 sınıf:

a)Genetik Mühendisliğinin uygulama alanları

b)Kan hücreleri AIDS hücreleri gibi hücreler gen terapisi ile gelecekte nasıl yok edilebilir.

c)B grubu vitaminleri enzim çalışmalarındaki fonksiyonları nelerdir.

d)Aspirin ilacının mısır bitkisinin gelişimine etkisi

e)Sars hastalığının belirtileri ve bulaşma yolları

f)Virüsler çeşitleri ve etkileri

g)Türkiye’deki erozyonun doğal denge üzerindeki önemi

h)Bitkisel yağların insan sağlığına etkileri

ı)Bakterilerin insan yaşamındaki yeri ve önemi

i)Biyoteknolojinin tıp alanındaki uygulama alanları nelerdir

 

9. sınıf sağlık bilgisi dersi:

a)Doğal afetlerin insanların ruh sağlığına etkileri

b)Alkolik kişilerin ülke ekonomisine zararları

c)Mantar zehirlenmelerinin tanı ve tedavileri

d)Büyümeyi gerekli kılan davranışsal ve çevresel etkenler

e)15-17 yaş arasındaki  gençlerin davranışsal ve fizikse4l gelişimleri

f)Ergani’deki bulaşıcı hastalıklar

g)Aile planlamasının ana ve çocuk sağlığı açısından önemi

ı)Sağlığa zararlı alışkanlıklar

i)İlkyardım ve ilkeleri

 

11. sınıf

a)Antibiyotiklerin bakteriler üzerindeki etkisi

b)Yaşlanmanın sinir hücreleri üzerindeki etkisi

c)Bağışıklık sistemi ve bu sistemi etkileyen hastalıklar

d)Böcek kapan bitkilerdeki hareket mekanizması

e)Lazer yöntemiyle göz kusurlarının düzeltilmesi

f)T.S.H. vücuttaki olumlu ve olumsuz etkileri

g)Damar tıkanıklığının günümüzdeki tedavi şekilleri

h)Böbrek yetmezliği ve tedavisi

ı)Dengeli beslenme  yolları ve sindirime yardımcı faktörler

i)Kan. Hastalıkları

 

10. sınıf

a)Topraksız ortamda nohut bitkisinin gelişimini bilimsel problemi çözme basamaklarını kullanarak çözme ve değerlendirme

b)Mikroenjeksiyon yöntemi ile çocuk sahibi olmak (suni döllenme)

c)Kısırlığın oluşum nedenleri

d)Akvaryum balıklarının üreme şekillerinin incelenmesi

e)Tohumlu bitkilerde üreme,

f)Suyun arıtılması ve doğadaki su çevrimi

g)Potasyum ihtiyacının süs bitkilerinde önemi

h)Biyolojik çeşitlilik nedir? Önemi ve korunması

ı)Yeryüzündeki C, N, ve Su dolaşımının canlılar ve cansızlar açısından önemi

i)Madde döngüler

 

         Ödevler Ekim ayının 4. haftası verilecek ,Nisan ayının son haftası toplanacaktır

Ödev değerlendirme kriterleri şu şekildedir:

1-Zamanında teslim edip etmediği:10 puan

2-Planlı çalışma alışkanlığı kazanıp- kazanmadığı:15 puan

3-Dil kuralları yönünden ifade yeteneği:5 puan

4-Düzen, tertip temizlik:5 puan

5-Konuyu yeterince işlemiş mi:40 puan

6-Araştırma becerisi:15 puan

7-Araç-gereç, kaynak kullanımı:10 puan

                                 Toplam  :  100 puan

12)Kararlar:

a)Deneyler, öğretmen rehberliğinde öğrenciler görevlendirilerek yapılacak

b)Öğrenciler , deneylerde mutlaka deney planı yaparak planlı olma alışkanlığı kazanacak

c)Laboratuar çalışmalarında öğrenciler derse hazırlıklı gelecek

d)Deneyler sonunda öğrencilerin bilgileri, sorular sorularak beyin fırtınası yöntemi ile test edilecek

e)Birlikte öğrenme tekniği ile öğrencilerin grup çalışmalarına katılmaları ve aktif olmaları sağlanacaktır.

13)Sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirilmesi dilekleriyle toplantıya son verildi.

285
0
0
Yorum Yaz